Závěrečný účet - rok 2007
POLEVSKO
§ 17 zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů .o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění platných předpisů.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 ( údaje jsou v tis. Kč)
  Schválený Upravený Plnění % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.12.2007 k upr, rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 2 777 3 505 3 506 100
Třída 2 - Nedaňové příjmy 269 921 924 100
Třída 3 - Kapitálové příjmy 300 1 292 1 293 100
Třída 4 - Přijaté dotace 154 215 215 100
Příjmy celkem 3 500 5 933 5 938 100
Třída 5 - Běžné výdaje 3 500 5 114 5 091 99
Třída 6 - Kapitálové příjmy 276 276 99
Výdaje celkem 3 500 5 390 5 367 99
Saldo:příjmy-výdaje   543 572 105
Třída 8 - Financování   -543 -572 105